INOFFICIELLA TÄVLINGAR

VÄLKOMMEN PÅ TRÄNINGSTÄVLING!


Force Majeure

"Tävling som på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över såsom; myndighetsbeslut, naturkatastrof, eller liknande omständigheter, och därmed inte kan genomföras på det sätt som planerats, är vi inte skyldig att återbetala erlagd avgift på, och har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats till täckande av uppkomna kostnader."

I första hand kommer en sådan tävling flyttas fram i tid.